יצור ושיווק תרמילי קטיף וציוד נלווה לחקלאות

תעודת אחריות למוצרי "סל-טבע"
אנו שמחים להעניק שנת אחריות למוצר שברשותך.
 

1. האחריות הינה לתרמילי קטיף בלבד ומהסוגים המפורטים להלן:
 

  • מק"ט 5001 - תרמיל דובדבן / 2016 - משקל נשיאה מותר 0-5 ק"ג - רצועת .std צולבת דובדבן

  • מק"ט 5002 - תרמיל נשירים פתוח / 2016 - משקל נשיאה מותר 0-11 ק"ג  - רצועת כתף .std 

  • מק"ט 5004 - תרמיל הדרים / 2016 - משקל נשיאה מותר 0-16 ק"ג רצועת כתף.std 

2. תקופת האחריות:
תקופת האחריות כפי שמצוין למעלה, החל מתאריך הרכישה, למשך 12 חודשים קלנדרים ובכפוף להצגת חשבונית קנייה.
3. תכולת האחריות:
במהלך תקופת האחריות, במידה ותידרש, "סל-טבע" תתקן על חשבונה וללא תמורה כל אחד מהמוצרים הנזכרים לעיל

בעבור קלקול שהתגלה במוצר כתוצאה מפגם ייצור, לרבות החלפת חלקים במוצר וזאת בהתאם למפורט בסעיף 4 גבול האחריות.
4. גבול האחריות:
4.1  אנו מתחייבים לתקן תרמילי קטיף שנפגמו מחוסר השלמת המוצר בזמן הייצור כגון:
      א. היפרדות תפרים.
      ב. היפרדות בדים.
      ג. היפרדות חגורות נשיאה.
      ד. היפרדות מתכת.

      ה. תלישת ניטים.
4.2 במידה ו"סל-טבע" תסבור כי הקלקול במוצר נגרם מאחת ו/או יותר מהסיבות הבאות:
     א. זדון ו/או רשלנות של הצרכן.
     ב. שימוש בניגוד להוראות ההפעלה והרמת משקלי יתר.
     ג. תיקון שנעשה במוצר, על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי "סל-טבע".
     ד. שבר ו/או קריעה בגוף המוצר.
     ה. אחסנה לא נכונה.
     "סל-טבע" רשאית אך לא חייבת לדרוש תשלום בעבור התיקון, חלקי החילוף, הובלות וכל הוצאה אחרת שתיגרם ל"סל-טבע"
     בהקשר לתיקון המוצר.

5. מיקום ביצוע התיקון ומועדו

מקום התיקון היחידי הנו במפעל "סל-טבע" אשר ממוקם בקיבוץ עין זיוון וכי כל החפץ בתיקון מן האחריות רשאי לפנות ל"סל-טבע"
באחת מהדרכים הבאות ולקבוע את מועד התיקון.

"סל-טבע" לא תתקן תרמילים בזמן ובסמיכות לעונת הקטיף אלא אם התיקון אושר מראש ובכתב על ידי נציגי "סל-טבע".

הובלת המוצר ל"סל-טבע" ובחזרה תיעשה ע"י הלקוח ועל חשבונו.
 

נשמח לעמוד לשירותכם!

"סל-טבע" – קיבוץ עין זיוון,  ת.ד 34  מיקוד 1242600
טל': 04-6962005    פקס': 04-6247004  מייל: salteva.enz@gmail.com